3.3.1 Sääntösuunnitelman täytäntöönpanosääntö (2023)

[ CDM-1544021178-1 ]

Kuten suunnitelmaasiakirjan tapauksessa, vanhan ja uuden lainsäädännön artiklojen välinen vastaavuus on ehdotettu alla.

 • Sääntösuunnitelman 2012 ja 2018 sääntöjen vastaavuus(pdf - 16,71 kt)

[ CDM-1544021178-2 ]

Alla on tärkeimmät muutokset PdR-standardiin, myös VAS:n näkökulmasta, otsikon mukaan ryhmiteltynä:

Yleiset määräykset (1-13 artikla):

[ CDM-1544021178-3 ]

 • taide. 5: Kohdassa 15 kaupunkitoimintojen luokitukset tarkistetaan ja yhdistetään siten, että niissä on vain 5 toiminnallista luokkaa:
  • asuin;
  • tuottava,
  • hallinta, matkailu-majoitus ja yksityiset palvelut.
  • kaupallinen;
  • maaseudun.
 • taide. 6: Vahvistus yhtenäisen rakennusindeksin, joka on 0,35 m2/m2 (lukuun ottamatta maataloudelle ja ERS-alueille tarkoitettuja alueita) muutokseen, muutoksesta alueellisen rakennusindeksin enimmäismäärässä Consolidated Urban Fabricissa (TUC, joka sisältää NAF:n, ADR:n, ARU:n) 1,00 m²/m² (vanha PGT) 0,70 m²/m² (1,00 m²/m² art. 17:ssä tarkoitetuilla hyvin esteettömillä alueilla) ja mahdollisuus ylittää enimmäisindeksi vain alueilla, joilla ERS:n, neliöiden ja vaihtosolmujen saavutettavuus on korkea. 15 ja verhointerventioihin NAF:ssa, ADR:ssä ja ARU:ssa art. 19, 21 ja 23);
 • taide. 7: tasausmekanismeja otetaan käyttöön myös suoraan julkiseen omistukseen kuuluvien alueiden välillä ja kunnostettavien alueiden sisällä;
 • taide. 8: tehty muutoksia käyttömuutosten sääntelyyn olemassa olevan SL:n talteenoton osalta (SL:n täysi palautuminen - 2012 PGT:ssä sallittiin, kunnes saavutettiin indeksi 0,65 m²/m², jota voidaan nostaa enintään 1 neliömetriä/neliömetriä ilman erityistä viittausta alueisiin, joilla on hyvä saavutettavuus, mutta eri interventiokynnyksillä suunnitellun toimenpiteen tyypin mukaan: ala alle 5 000 m2; 5 000 - 15 000 m2, yli 15 000 m2);
 • taide. 9: typologinen uudelleenjärjestely ja ERS-rahaston prosenttiosuus kaupunkisuunnittelun interventioissa sosiaalisen asumisen interventioissa; myös säännös yli 10 000 neliömetrin SL:n interventioista (katso myös 8 ja 15 artikla), että 40 % samasta SL:stä on osoitettava ERS:lle ja velvoitetaan vielä 5 % julkisista asunnoista julkisen rahoituksen läsnä ollessa; (tämä määräys koskee vain sellaisia ​​toimenpiteitä, joissa kaavaillaan kaupunkiasuntoja vähintään 20 % SL:stä, lukuun ottamatta uudistettavia alueita, joihin sisältyy myös käyttötarkoituksen muuttaminen, ja myöhemmän 15 artiklan mukaan tämä ei koske ympäristön elvyttämistä uudistamisen laajuuksiin);
 • taide. 10: ympäristön kestävyyttä ja kaupunkien sietokykyä koskevien toimenpiteiden käyttöönotto:
  • ylimääräisessä kunnossapidossa, entisöinnissa, konservatiivisessa kunnostuksessa, rakennuksen purkamattomassa saneerauksessa ja koko rakennuksen saneerauksessa on taattava vähintään yksi seuraavista vaihtoehtoisista palveluista:
   • jos todentamista suunnitellaan, maailmanlaajuisen energiatehokkuusindeksin (Epgl, tot) saavuttaminen, jota on alennettu 20 prosentilla ylimmän tason lainsäädännössä asetettuun rajaan nähden tai joka tapauksessa uusiutumattoman primäärienergian tarpeen vähentäminen, joka vastaa vähintään 40 prosenttia suhteessa tosiasialliseen valtioon;
   • 10 prosentin maanläpäisevyysindeksin löytäminen nykyisen lisäksi, mikä voidaan saavuttaa myös ei-läpäisevillä julkisilla alueilla, jotka eivät sisälly palvelutarjontaan, Regeneraatiossa tai vihertakkien/innovatiivisten suojausten käyttöönotossa järjestelmät ja/o katon saneeraustöissä materiaalien ja pintakäsittelyjen käyttö korkealla auringonheijastuskertoimella/passiiviset ilmastointitekniikat (vihreä katto/vapaa jäähdytys jne.);
   • artikkelissa mainittujen ympäristön kestävyyden tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien ympäristönlaatusertifikaattien saaminen hiilijalanjäljen pienenemisen osoittamiseksi;
  • uudisrakentamisen / kaupunkisaneerauksen / rakennuksen kunnostamisen purku- ja jälleenrakentamisen yhteydessä on pakollinen:
   • sellaisten materiaalien käyttö, joiden kierrätyspitoisuus on vähintään 10 % hankkeessa käytettyjen materiaalien kokonaisarvosta kansainvälisen UNI EN ISO 14021 -standardin mukaisesti;
   • innovatiivisten vihreiden pinnoitteiden/suojausjärjestelmien käyttöönotto ja/tai materiaalien ja pintakäsittelyjen käyttö katolla korkealla auringonheijastuskertoimella tai passiivisilla ilmastointitekniikoilla (vihreä katto/vapaa jäähdytys, ...);
  • ja yksi seuraavista vaihtoehtoisista esityksistä:
   • energiankulutuksen vähentäminen saavuttamalla maailmanlaajuinen energiatehokkuusindeksi (Epgl, tot), joka on alennettu 40 prosenttia ylimmän lainsäädännön asettamiin rajoihin verrattuna tai joka tapauksessa uusiutuvien lähteiden takaama energiankulutus vähintään 55 prosenttia;
   • 20 %:n maanläpäisevyysindeksin löytäminen, joka voidaan saavuttaa myös palvelujen tarjontaan kuulumattomilla ei-läpäisevillä julkisilla alueilla Regeneraatiossa;
   • 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien ulkoisten sertifiointielinten myöntämien ympäristönlaatusertifikaattien saavuttaminen, jotka osoittavat hiilijalanjäljen pienenemisen;
  • Toteutussuunnitelmilla toteutettavissa toimissa on pakollista löytää läpäisevä pinta, joka vastaa vähintään 30 % alueen pinta-alasta;
  • kaikkien edellä mainittujen palvelujen samanaikainen saavuttaminen merkitsee 10 %:n vähennystä palveluiden laitteiden tarpeessa;
 • taide. 11: "maaperän kulutuskartalla" yksilöityjen hylättyjen ja käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen ja määrittäminen on suunniteltu nykyisen SL:n tunnistamiseksi indeksiin 0,35 m2/m2, jos 18 kuukauden kuluessa ensimmäisestä tunnistamisesta asiakirjassa ei ole esitetty lupaa tai toteutussuunnitelmaa kiinteistön hyödyntämiselle eikä töitä ole aloitettu tai vaihtoehtoisesti rakennusta ei ole purettu; jos hakkuu tapahtuu jälleen samojen ehtojen jälkeen omistajan aloitteesta, olemassa oleva SL tunnustetaan kokonaisuudessaan;
 • taide. 12: Vähimmäispysäköintimahdollisuuksien laskeminen siirretään lain 122/1989 yksinomaiseen soveltamiseen poistamalla lisätilat liikenneverkkojen saavutettavuuskriteerien mukaisesti, jotka on mainittu vuoden 2012 DP:n entisessä taulukossa S03; jos pintamaa rakennetaan ja olemassa olevaa pysäköintialuetta huolletaan poikkeuksellisesti, pysäköintialue on istutettava parametrin mukaisesti 2 puuta kutakin pysäköintipaikkaa kohti;
 • taide. 13: suunnitelman toteutuskuri kirjoitetaan uudelleen (kynnykset ei-sovitun ja liitännäisen suoran menetelmän soveltamiselle poistetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toteutussuunnitelman käyttöä toimenpiteille, joiden ST on suurempi kuin 20 000 m2 (aikaisemman sijaan raja 15 000 neliömetriä) tapauksissa, joissa ne liittyvät kaupunkien saneeraustoimenpiteiden toteuttamiseen tai joka tapauksessa ennusteeseen merkittävistä uusista kaupunkisuunnittelusta.

Kaupunkisuunnittelumääräykset (14-26 artikla):

[ CDM-1544021178-4 ]

 • artikkeleita 14 ja 15: kaupunkien elvyttämisen kohteena olevien alueiden ex novo lisääminen (mukaan lukien ARU, ympäristön elvyttäminen, aukiot, vaihtosolmut, ulkoiset historialliset ytimet ja alueet, jotka liittyvät jalankulkijoiden kutsumuksiin, alueet suurille kaupunkitoiminnoille - GFU):
  • ympäristökunnostusalue voi tuottaa ja vastaanottaa (vain välillisistä vaikutuksista) rakennusoikeuksia ja tilavuuksia siitä voidaan siirtää; kun kyseessä on uudisrakennus, rakennuksen peruskorjaus ja tonttimuutos ja rakennusoikeuden siirtäminen suoraan merkityksellisillä alueilla, on välttämätöntä saavuttaa läpäisyindeksi, joka ei ole alempi kuin nykyinen tai joka tapauksessa korkeampi kuin 10 % vaikutusalasta interventiolla;
  • mahdollisuus ylittää enimmäisindeksi vain vaihtosolmujen ja neliöiden alueilla, mutta vain julkisen tilan kunnostukseen liittyvissä toimenpiteissä; on tarpeen käynnistää kilpailuja tai vastaavia välineitä elvytyshankkeita varten ja seurata toimenpiteen vaikutuksia myöhemmin;
  • mahdollisuus paikantaa uusia suuria myyntirakenteita (GSV) vain vaihtosolmujen sisällä, myös seuraavan tekniikan mukaisesti. 30;
 • taide. 16: Uusi Large Urban Functions -ennusteen esittely Bovisa-Goccian, Porto di Maren, Ronchetto sul Naviglion, Piazza d'Armin (luokiteltu ATU:ksi edellisessä PGT:ssä), San Siro/Ex Trotton ja Rubattino (entinen osa) alueille PRU): nimenomaan julkisten palvelujen ja/tai julkisen käytön tai julkisten laitteiden tai strategisten yksityisten toimintojen tarjoaminen ja 0,35 m2/m2:n indeksin tunnustaminen kaupunkien aputoimintojen luomiseksi tai joka tapauksessa GFU:n kanssa yhteensopivaksi. käytetään GFU:n luomisen alaisina; San Siro Trotton, Porto di Maren ja Ronchetton alueilla sallitaan mahdollisuus rakentaa suuria myyntirakenteita ja Piazza d'Armin alueella palveluiden vähimmäismäärä on vahvistettu vähintään 50 %:n allokoinnissa. viheralueiden ST;
 • taide. 17: "Erittäin saavutettavat" alueet määritellään alueiksi, jotka sisältyvät jopa vain osittain taulukossa esitettyihin alueisiin. R02 päivitysmahdollisuudella;
 • artikkeleita 24 ja 25: maataloudeksi tarkoitettujen alueiden määrittely ja sääntely:
  • tähän sisältyvät PTCP:n strategiset maatalousalueet ja PGT:n maatalousalueet;
  • määritellään tukikelpoiset toiminnot (viljelyn, metsätalouden ja karjanhoidon lisäksi myös maatilamatkailu) ja sallitut toimenpiteet
  • jos maataloustoiminta lopetetaan, maan on säilytettävä maataloustehtävänsä, olemassa olevien maalaistalojen palauttaminen on sallittua ADR-standardin mukaisesti (maaseuturakenne);
 • taide. 26: pakollisiin PA:ihin liittyvien alueiden ja kokonaismäärän tarkistaminen (pienentäminen).

Kaupallinen toiminta (artikkelit 27-33):

[ CDM-1544021178-5 ]

 • artikkeleita 27, 28, 29: kaupallisten palvelujen ja kaupallisten palvelujen alueiden määritelmiä sekä kaupallisten palvelujen luokittelua on yksinkertaistettu viittaamalla ylemmän tason alue- tai valtion lainsäädäntöön;
 • taide. 30: GSV:n sijainti on sallittu vain vaihtosolmujen regeneraatioalueilla (katso edellinen art. 15);
 • artikkeleita 31 ja 33: liitännäispalvelujen ja pysäköintialueiden tarjoamisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien ylempien lakien soveltamista, julkisten/julkisten tai yleishyödyllisten palvelujen aluepyyntö on 100 % MSV:n SL:stä, joka on 200 % GSV:ssä, jossa hallinnon arvio osuuden osoittamisesta julkiselle pysäköintialueelle ei vaadi palvelujen tarjoamista lähiliikenteeltä; MSV:lle ja GSV:lle ei vaadita siihen liittyviä parkkipaikkoja alueilla, joilla on etuoikeutettu jalankulkuliikenne, jalankulkualueilla, alueella C ja ZTL ilman aikarajoituksia.

Ylivoimaiset suojaukset (artikkelit 34-38):

[ CDM-1544021178-6 ]

 • taide. 36: ylempien määräysten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä (tulvariskien hallintasuunnitelma - FRMP, suoja-alueen "D" kurin selventäminen ja Bresson lentoaseman erityissäännön käyttöönotto, lennonvarmistuksen esteitä ja vaaroja koskevan rajoituksen käyttöönotto Bresson lentoasemalla , maanalaisia ​​kerroksia koskeva lainsäädäntö);
 • artikkeleita 37 ja 38: hydrografisen verkon määritelmä ja sääntely säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta Darsenan satama-alueen määrittelyn ja satamavaltion omaisuuden sääntelyn saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ylemmillä laeilla.

Siirtymä- ja loppusäännös (39 ja 40 artikla):

[ CDM-1544021178-7 ]

 • Art. 39: tiivistää useita artikkeleita, jotka liittyvät vuoden 2012 PGT:n meneillään olevien toimenpiteiden vaikutuspiiriin kuuluvien alueiden sääntelyyn, mukaan lukien nimenomaan AdP Scali ja Piazza d'Armi -alue, poistamalla vuoden 2012 DdP:ssä muutosten kohteena olevien alueiden sääntelyn, tarkistamalla alueet/kiinteistöt, jotka kuuluvat vuoden 1980 PRG:n ja myöhempien muutosten entisiin elvytysvyöhykkeisiin A ja B;
 • taide. 40: Kiinteistöt, jotka kunnanhallinto on yksilöinyt 100 artiklan mukaisesti. 58 lain 133/2008 pykälän mukaisesti, he ovat luovutushetkellä kunnan päätöksessä mainitun kurin alaisia; otetaan käyttöön mahdollisuus siirtää olemassa olevaa rakennusoikeutta tai SL:tä edellä mainittujen alueiden välillä.

[ CDM-1544021178-8 ]

Mahdollisten vaikutusten arvioinnin kannalta on syytä muistaa, että DGR IX/3836/2012 liitteessä 1u (kohta 2.3) määritellään tapaukset, joissa PdR:n ja DP:n muutokset suljetaan ennakkoon hakemuksen ulkopuolelle. SEA-menettelystä ja seulontamenettelystä:

to. Lopulliset muutokset suunnitelmaasiakirjoihin:

 • kirjoitusvirheiden ja korjausten korjaaminen;
 • mukauttaminen ja kartografinen päivitys paikkojen todelliseen fyysiseen ja morfologiseen tilanteeseen, mukaan lukien metsien todelliset reunat, tai varsinaisista kiinteistö- ja rajarekistereistä johtuvien alueiden ympärysmittojen tai toteutussuunnitelmien korjaamiseen;
 • julkisten palvelujen ja yleishyödyllisten tai yleishyödyllisten laitteiden alkuperäisen sijaintiennusteen valmistuminen, myös kiinteistörekisterin ja yhteisrahoituksen perusteella;
 • ristiriitaisten säännösten autenttisiin tulkintoihin tai joka tapauksessa kaupunginvaltuuston selvennyksiä vaativiin;
 • täsmentää suunnitelmamääräykset sekä saattamaan ne yhteneväisiksi voimassa olevien määräysten kanssa, lukuun ottamatta nimenomaisesti tapauksia, joissa siitä seuraa uusi alueiden määräysten määräys;
 • tunnistaa alueellisia alueita osavaltio- ja aluelainsäädännön säännösten täytäntöönpanossa;

b. muutokset, jotka ovat tarpeen suunnitelman mukauttamiseksi valtakunnallisiin, alueellisiin tai maakunnallisiin jo ympäristöarvioinnin piiriin sisältyviin välittömästi sitoviin sijaintimääräyksiin;

c. kunnallissuunnitteluvälineen muutoksille, joiden tarkoituksena on:

 • pakkolunastusrajoituksen kiinnittäminen jo kartografisesti määritellyille ja yläsuunnitelmissa arvostetuille teoksille tai itse rajoituksen toistamiseen;
 • taata sopimattomiksi luokiteltujen tai kuntien kiinteistöjen luovutus- tai arvostussuunnitelmiin sisältyvien julkisten laitteiden sekä yleishyödyllisten ja yleishyödyllisten alueiden siirtäminen tai edelleenluovutus;

d. aluesuunnittelua tai maankäyttöä varten laadittujen suunnitelmien ja ohjelmien muutoksille, jotka johtuvat yksittäisten töiden lupatoimenpiteistä, jotka lain mukaan vaikuttavat vaihteluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta YVA-määräysten soveltamista, arvioinnin strateginen ympäristö ei ole sijainnin kannalta välttämätön. yksittäisistä teoksista;

Ja. §:n mukaisille muutoksille, joilla pyritään tunnistamaan olemassa olevan rakennusperinnön palautusalueet. 5. elokuuta 1978 annetun lain 27 §. 457 tai joiden tarkoituksena on muuttaa edellä mainittujen alueiden interventiomenetelmiä, jos ne eivät tuota kaupunkien rakennemuutosta, asutuspainon kasvua ja julkisten laitteiden sekä yleisen ja yleisen edun mukaisten alueiden vähentämistä;

f. vaihtoehdoille, joissa yksinomaan otetaan huomioon kaupunkien indeksien ja volyymien vähentäminen.

[ CDM-1544021178-9 ]

Analysoitaessa ehdotettua sääntösuunnitelman varianttia, monet ehdotetuista muutoksista johtuvat edellä mainittujen alueellisten määräysten tapauksista, kuten alla olevassa taulukossa on korostettu yksittäisten lainsäädännön artiklojen osalta.

 • Vuoden 2018 sääntösuunnitelman sääntöjen ja DGR 3839/2012 artiklojen vertailu(pdf - 16,42 kt)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 15/09/2023

Views: 6754

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.